Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bemiddelingsdienst NJ Travel

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met NJ Travel ten aanzien van de bemiddelingsdienst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst, oftewel de dag waarop je de aanvraag tot bemiddeling bij ons hebt ingediend.

*Het herroepingsrecht vervalt echter eerder indien je ons, bij het plaatsen van jouw aanvraag, hebt verzocht direct aan te vangen met de bemiddelingsdienst en hebt ingestemd dat jouw herroepingsrecht vervalt zodra de bemiddelingsdienst volledig is uitgevoerd. Daarvan is sprake als de beoogde overeenkomst waarop de aanvraag betrekking heeft, tot stand is gekomen.

Herroepingsrecht overeenkomst aanbieder digitaal vignet

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst die middels onze bemiddelingsdienst met de aanbieder van het digitale vignet tot stand is gekomen te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de betreffende overeenkomst, oftewel het moment waarop wij namens jou de overeenkomst met de aanbieder hebben gesloten.

Uitoefenen herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons NJ Travel B.V. Piet Heinstraat 7, 7204 JN Zutphen, +31854017689, contact@vignetoostenrijk.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (download hier), maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van de herroepingsverklaring die betrekking heeft op overeenkomsten die middels de bemiddelingsdienst van NJ Travel tot stand zijn gekomen.

Gevolgen herroepingsrecht

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle* betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

*Als je hebt verzocht om de verrichting van de (bemiddelings)diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis heeft gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Europees modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroep/herroepen

Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.